Rubriky
Escape Consult Podpora Tisková zpráva

Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus

Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus
Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus
Rubriky
Escape Consult OSVČ Podnikání

Platby záloh za sociální, zdravotní a nemocenské pojištění u OSVČ

  • Minimální zálohy na sociální pojištění (2544 Kč) a zdravotní pojištění (2352 Kč) jsou od března do srpna zcela odpuštěny všem OSVČ.
  • Zálohy na sociální pojištění zaplacené v březnu se započítávají za září. Další platbu je možné provést až v říjnu.
  • Pokud jste za březen zaplatili i zálohu na zdravotní pojištění, další úhradu stačí provést až v listopadu za měsíc říjen.
  • Bez ohledu na výši zálohy nejsou OSVČ povinny po tuto dobu hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Platební povinnost je po dobu 6 měsíců zcela odpuštěna. Při vyúčtování za rok 2020 bude pro účely konečné částky za toto období odpuštěno minimální pojistné, OSVČ doplatí pouze rozdíl nad minimální výši.
  • Rozdíl mezi aktuální zálohou a minimální zálohou je možné bez sankcí uhradit až v roce 2021 s přehledem za rok 2020.
  • Pokud chce být OSVČ i nadále účastníkem nemocenského pojištění, je nutné jej platit i nadále. Na nemocenské pojištění se tato výjimka nevztahuje.
Rubriky
Escape Consult Tisková zpráva

Program MPSV – Antivirus 2

Program MPSV - Antivirus 2
Program MPSV – Antivirus 2
Rubriky
Escape Consult Tisková zpráva

Program MPSV – Antivirus 1

Program MPSV - Antivirus 1
Program MPSV – Antivirus 1
Rubriky
Escape Consult

Čerpání ošetřovného po celou dobu uzavření škol na děti do 13 let

Rubriky
Escape Consult Tisková zpráva

Program MPSV na ochranu zaměstnanosti

Rubriky
Escape Consult Tisková zpráva

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Rubriky
Escape Consult Finanční správa

Informace české finanční správy k mimořádným opatřením

V souvislosti s šířením koronaviru vydala finanční správa balíček opatření, informace o nich zveřejnila zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500

2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani
2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani
Rubriky
Escape Consult Podnikání Účetnictví

Novela daně z nabytí nemovitých věcí

Český realitní trh čeká příští rok zásadní novinka. Vláda schválila návrh zákona, kterým dojde ke změnám v dani z nabytí nemovité věci, dříve daň z převodu nemovitosti.
Hlavní navržená změna spočívá ve změně poplatníka daně, kdy od 1. dubna roku 2016 se jím stane nabyvatel nemovitosti, tedy kupující. Podle dosavadní právní úpravy platí daň z nabytí nemovitosti prodávající, pokud se s kupujícím ve smlouvě nedohodne, že plátcem daně, bude osoba kupující nemovitost. Druhá strana je brána pro stát jako ručitel za zaplacení daně. Vládou schválená novela má zrušit rovněž toto ručení.
„Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně přitom nejen odpovídá koncepci většiny evropských zemí, ale odstraní i problémy, které v praxi mohou v důsledku možnosti volby poplatníka vznikat,“ uvádí předkládací zpráva k zákonu.
Navrhované změny by měly přinést zjednodušení a zpřehlednění pravidel výběru daní, odstranit nadbytečnou administrativní zátěž a hlavně pomoci ke zvýšení vymahatelnosti daně. Věří se, že ten, kdo nabude nemovitost, daň nakonec zaplatí, aby o samotnou nemovitost nepřišel. Dosavadní nejednoznačná úprava umožňovala podle ministerstva „nežádoucí daňové optimalizace“.
Ministerstvo financí se v návrhu rovněž zaměřuje na osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově by se toto osvobození mělo vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, tedy nikoliv na rozestavěné. „Rozestavěné stavby se již nezapisují do katastru nemovitostí a pro správce daně je velmi obtížné dohledat, zda se v daném případě opravdu jednalo o první nabytí nemovité věci,“ uvádí úřad v důvodové zprávě k návrhu.

Novela také:
• zjednodušuje určení základu daně v případě směny nemovitých věcí,
• rozšiřuje předmět daně z nabytí nemovitých věcí o případy smluvního prodloužení práva stavby,
• mění koncepci zdanění nabytí inženýrských sítí,
• od daně osvobozuje nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky ve veřejném zájmu.

Chystanou změnu kritizují například developeři, podle kterých novela prý povede ke zdražení nových bytů. Podle generálního ředitele Ekospolu Evžena Korce jde o nevhodný zásah do stávajících smluv. „V předkupních smlouvách u pozemků, které se mnohdy uzavírají i na mnoho let dopředu, se totiž uvádí konkrétní cena a předpokládá se, že daň z nabytí nemovitých věcí bude platit prodávající. Nově tak hrozí, že kvůli změně plátce daně dojde k podražení pozemků o 4%, která jsou sazbou daně. Toto zdražení budou muset developeři promítnout i v cenách nových bytů. Odhaduji, že to může způsobit nárůst cen nových bytů i v řádu desítek tisíc korun,“ tvrdí Korec.

Shrnutí

Hlavní změny v dani z nabytí nemovitých věcí od 1. 4. 2016:
• Kupující, neboli nabyvatel nemovitosti, se stává jediným možným poplatníkem daně.
• Ruší se i dosavadní institut ručitele.
• Osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek se vztahuje jen na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, tedy nikoliv na rozestavěné.

Rubriky
Escape Consult Mzdy Podnikání Účetnictví

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení (KH) k DPH je realitou, která všechny plátce DPH čeká od 1.1.2016. Institut Kontrolního hlášení byl PS přijat již v prosinci 2014 zákonem číslo 360/2014 Sb., jeho problematika je upravena v §101c až 101i zákona o DPH. Shrňme tedy základní informace o této nové povinnosti:

Kdo bude podávat Kontrolní hlášení?

Povinnost podat Kontrolní hlášení se bude týkat všech plátců DPH, pokud v daném období uskuteční, či přijmou zdanitelné plnění. Kontrolní hlášení tedy vcelku pochopitelně nebudou podávat neplátci DPH, dále identifikované osoby a také osoby uskutečňující pouze plnění osvobozená dle §51. Povinnost podat Kontrolní hlášení rovněž nebude mít plátce, který v daném období neuskuteční ani nepřijme zdanitelné plnění.

Kdy se bude podávat Kontrolní hlášení?

Dalo by se očekávat, že termíny pro podání KH budou totožné s termíny přiznání k DPH, ale není tomu zcela tak. U všech právnických osob bude totiž sledovaným obdobím kalendářní měsíc. I čtvrtletní plátci z řad firem tedy budou podávat KH měsíčně. Pouze u fyzických osob bude sledované období totožné s periodicitou přiznání k DPH. Termín pro podání KH bude vždy 25. následujícího měsíce po skončení sledovaného období

Jak se bude podávat Kontrolní hlášení?

Aby KH plnilo účel, který od něj finanční správa očekává, je nutné ho podávat elektronicky. Jiná forma než elektronická tedy nebude možná a údaje v KH bude plátce uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V praxi to tedy znamená využít daňového portálu EPO, nebo datové schránky pro odeslání souboru ve formátu .xml. Finanční správa zveřejnila na svém webu formulář kontrolního hlášení a předběžné informace k jeho vyplnění. XML struktura pro podání KH je zveřejněna na daňovém portálu finanční správy.

Jaké budou sankce při porušení povinností v souvislosti s Kontrolním hlášením?

Sankce za nesplnění povinností v souvislosti s KH jsou poměrně přísné především z pohledu lhůt a jejich neplnění:
– Za jakékoliv prodlení s podáním KH bude udělena sankce 1 000 Kč. Nebude zde platit 5-denní ‚toleranční lhůta’ dle §250, odst. 1 daňového řádu a tato sankce bude udělena při jakémkoliv prodlení.
– Výše uvedená sankce ve výši ‚pouze‘ 1 000 Kč bude udělena, jen když plátce podá KH po zákonné lhůtě bez výzvy správce daně. Pokud ho totiž správce daně vyzve k podání KH v náhradní lhůtě, bude udělena sankce již ve výši 10 000 Kč.
– Pokud plátce nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů, bude udělena sankce ve výši 30 000 Kč
– Pokud plátce nepodá KH ani po výzvě správce daně, bude sankce činit 50 000 Kč

Ing. Michal Markvart
Daňový poradce č. 04650