Rubriky
Escape Consult Mzdy Podnikání Účetnictví

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení (KH) k DPH je realitou, která všechny plátce DPH čeká od 1.1.2016. Institut Kontrolního hlášení byl PS přijat již v prosinci 2014 zákonem číslo 360/2014 Sb., jeho problematika je upravena v §101c až 101i zákona o DPH. Shrňme tedy základní informace o této nové povinnosti:

Kdo bude podávat Kontrolní hlášení?

Povinnost podat Kontrolní hlášení se bude týkat všech plátců DPH, pokud v daném období uskuteční, či přijmou zdanitelné plnění. Kontrolní hlášení tedy vcelku pochopitelně nebudou podávat neplátci DPH, dále identifikované osoby a také osoby uskutečňující pouze plnění osvobozená dle §51. Povinnost podat Kontrolní hlášení rovněž nebude mít plátce, který v daném období neuskuteční ani nepřijme zdanitelné plnění.

Kdy se bude podávat Kontrolní hlášení?

Dalo by se očekávat, že termíny pro podání KH budou totožné s termíny přiznání k DPH, ale není tomu zcela tak. U všech právnických osob bude totiž sledovaným obdobím kalendářní měsíc. I čtvrtletní plátci z řad firem tedy budou podávat KH měsíčně. Pouze u fyzických osob bude sledované období totožné s periodicitou přiznání k DPH. Termín pro podání KH bude vždy 25. následujícího měsíce po skončení sledovaného období

Jak se bude podávat Kontrolní hlášení?

Aby KH plnilo účel, který od něj finanční správa očekává, je nutné ho podávat elektronicky. Jiná forma než elektronická tedy nebude možná a údaje v KH bude plátce uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V praxi to tedy znamená využít daňového portálu EPO, nebo datové schránky pro odeslání souboru ve formátu .xml. Finanční správa zveřejnila na svém webu formulář kontrolního hlášení a předběžné informace k jeho vyplnění. XML struktura pro podání KH je zveřejněna na daňovém portálu finanční správy.

Jaké budou sankce při porušení povinností v souvislosti s Kontrolním hlášením?

Sankce za nesplnění povinností v souvislosti s KH jsou poměrně přísné především z pohledu lhůt a jejich neplnění:
– Za jakékoliv prodlení s podáním KH bude udělena sankce 1 000 Kč. Nebude zde platit 5-denní ‚toleranční lhůta’ dle §250, odst. 1 daňového řádu a tato sankce bude udělena při jakémkoliv prodlení.
– Výše uvedená sankce ve výši ‚pouze‘ 1 000 Kč bude udělena, jen když plátce podá KH po zákonné lhůtě bez výzvy správce daně. Pokud ho totiž správce daně vyzve k podání KH v náhradní lhůtě, bude udělena sankce již ve výši 10 000 Kč.
– Pokud plátce nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů, bude udělena sankce ve výši 30 000 Kč
– Pokud plátce nepodá KH ani po výzvě správce daně, bude sankce činit 50 000 Kč

Ing. Michal Markvart
Daňový poradce č. 04650